中學部:28831980 小學部:28833686 幼稚園:28827064 托兒所:28825182  fct@fct.edu.mo

氹仔坊眾學校校歌

 Fēng yǔ zhōng dàn sheng yáng guāng xià chéng zhǎng bú wàng dāng nián mèng

                               

mò mò qí  shēn gēngWǒ men ài xué xiàoài ào ài guó jiāwǒ men zhòng pǐn gé

     。我   、愛澳 、愛國 家;我      品格

qiú zhī shitǐ pò yě qiáng jiànWǒ men zhuī xún zhēn lǐ jiān nán kùn kǔ dōu bú pà

識,體魄也    健。       理,   不怕。

 

Gāo gē tán shān xiàfàng yǎn wàng zhāo xiárán qǐ xīn zhōng de huǒ huāhé chéng bú miè de guāng

   下,     霞,燃     ,合     

 

huáWǒ men ài xué xiàoài ào ài guó jiāwǒ men zhòng pǐn gé qiú zhī shitǐ pò yě qiáng

。我   、愛澳 、愛國 家;我      品格 識,體魄也 

 

jiànWǒ men zhuī xún zhēn lǐ jiān nán kùn kǔ dōu bú pà

健。      理,   不怕。 

 

環保分類小遊戲

© 2016 氹仔坊眾學校. All Rights Reserved.